Opleidingsbeleid en leerontwikkeling

Opleidingsbeleid en leerontwikkeling

Geplaatst op 11 dec 2017 door

Opleidingsbeleid aanpassen?

  • Hoe halen en houden we de juiste mensen in huis?
  • Hoe stimuleren we dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen loopbaan?
  • Hoe zorgen we ervoor dat mensen langdurig actief betrokken blijven bij het bedrijf?

Allemaal vragen die zich opdoen bij de huidige situatie rondom een steeds krapper worden arbeidsmarkt, innovatie, flexibilisering, robotisering en duurzame inzetbaarheid.

De uitdaging

Om de juiste mensen in huis te halen en te houden moeten bedrijven zich steeds sterker positioneren als werkgever met een eigen signatuur (DNA profiel). Een werkomgeving waarmee mensen zich kunnen identificeren schept een belangrijke basis voor binding en betrokkenheid. Het is van belang om te bouwen aan intensieve relaties met medewerkers die voor het bedrijf van waarde zijn of kunnen worden. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan en dat betekent een andere kijk op de leeromgeving. Leren zal steeds meer een standaard onderdeel worden van de werkzaamheden.

Ontwikkelingen

Het wordt steeds persoonlijker

(uit Cedeo (V)erkent 23-11-2017)

Werknemers willen meer zeggenschap over hun eigen ontwikkeling en dat vraagt om een andere aanpak van leren binnen organisaties. Dit heeft tot gevolg dat het bestaande learning-managementsysteem (LMS), dat wordt gebruikt om de leerontwikkeling van werknemers te managen, op termijn wordt vervangen door een learning-experienceplatform (LEP). Bij LMS ligt de focus op formele trainingen, terwijl LEP gericht is op maatwerk en voor elke leerbehoefte het juiste materiaal beschikbaar stelt.

Ander systeem nodig voor leeraanbod

Automatisering en thema’s als duurzame inzetbaarheid hebben ervoor gezorgd dat de manier waarop werknemers leren, is verschoven van klassikaal leren, blended trainingen en talentmanagement naar continu leren. In de komende jaren zal dit verder verschuiven naar digitaal leren en artificial intelligence (AI). Voor de praktijk betekent dit dat algemene leerstof plaatsmaakt voor gepersonaliseerde leerstof. Dat is in feite al gaande, nu werknemers steeds meer online informatie zoeken die ze nodig hebben. Met behulp van een LEP kunnen organisaties dit in goede banen leiden en digitaal leren op elke gewenste manier (online, thuis, korte en lange trajecten, etc.) aanbieden. LEP is in feite een platform waar werknemers terechtkunnen voor hun persoonlijke leerbehoefte. AI zorgt er daarnaast voor dat werknemers niet zelf tussen het leeraanbod hoeven te zoeken, maar dat er een selectie beschikbaar is die past bij de functie en ervaring van de werknemer. Leren zal steeds meer on the go gebeuren en wordt daardoor een standaardonderdeel van de werkzaamheden.

Hoe nu verder?

Om een aantrekkelijke werkgever te blijven, is het zinvol dat bedrijven hun leersysteem en -opleidingsbeleid voor de toekomst onder de loep nemen.Het creëren van een nieuwe leeromgeving die afgestemd is op meer zeggenschap over en verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling.

Bedrijven zijn succesvol door het bereiken van resultaten. Werken met resultaatgebieden per functie stimuleert de eigen verantwoordelijkheid. Een resultaatgebied verwijst naar een resultaat (en niet naar een activiteit of taak). Het gaat er hierbij niet om wat je doet, maar om wat je levert. Hierbij hoort een leeromgeving die meer zeggenschap geeft aan de eigen ontwikkeling.

Een bedrijf waar mensen zich mee kunnen identificeren en waar eigen verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd zorgt voor een basis van binding en betrokkenheid. Medewerkers zijn dan ook verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan. Het biedt bedrijven de kans om te zorgen voor:

Gerichte instroom – Bekwame doorstroom – Gecontroleerde uitstroom

Kansen

Een van de mogelijkheden is om te gaan werken met een functiehuis waarbij resultaatgebieden en resultaten het uitgangspunt zijn.

De resultaatgebieden vormen dan de basis voor het opzetten van een kwaliteitsplan met daarin opgenomen een nieuw (aangepast) opleidingsplan met:

  • Een leeromgeving waarbij vakmanschap, ervaring en eigen verantwoordelijkheid gestimuleerd wordt
  • Een opleidingsplatform waar medewerkers terechtkunnen voor hun persoonlijke leerbehoefte die past bij hun functie en ervaring
  • Een leeromgeving die standaard deel uitmaakt van de werkzaamheden
  • Een leeromgeving die past bij het langdurig actief betrokken blijven bij het bedrijf

Leren hoort onlosmakelijk bij het serieus nemen van het vakmanschap en het uitoefenen van een functie. De leeromgeving kan zorgen dat leren steeds meer een standaard wordt van de werkzaamheden.

Wij helpen u graag met de uitdagingen en de kansen die er op dit gebied zijn.

Han de Waal

J.H. de Waal-Impact B.V.